Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou ve vlastnictví a správě společností PMK Trading s.r.o. Jako správce údajů dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Na této záložce webových stránek společnosti PMK Trading s.r.o. najdete informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Způsob zpracování a správy Vašich dat se může lišit v závislosti na druhu vztahu spolupráce s námi, např. jste-li identifikován jako zákazník odběratel, dodavatel, uchazeč o zaměstnání.

Jaké osobní údaje spravujeme?

V našich interních systémech zpracováváme údaje: Jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, DIČ (DIČ může u fyzické osoby uvádět datum narození!).

Máte právo kdykoli dotazem zjistit, jaká data o vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Máte právo nás kdykoli přímo telefonicky anebo emailem požádat o vymazání vašich dat z našich systémů.

Co je hlavním účelem shromažďování a správy údajů?

Vaše údaje shromažďujeme a spravujeme pro účely splnění zákonných povinností, plnění uzavíraných smluv, objednávek zboží či služeb, které si u nás obstaráváte.

Další důvod, proč uchováváme vaše údaje, je ten, abychom vás mohli příležitostně informovat o důležitých změnách v produktech, které používáte např. o novinkách, o dodacích termínech, o zvýhodněných nabídkách, akčních nabídkách, ze kterých může pro vás vyplívat požitek.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Údaje jsou však nezbytně nutné pro splnění zákonných povinností nebo pro plnění zboží čí poskytnutí služby. Bez nutných údajů není naše společnost schopna plnění. 

Jak jsou data zabezpečena?

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, která je vykonávána fyzicky a elektronicky. Společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními nástroji, které zajišťují maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou a zničením, jakož i před možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou školeny a v tomto směru také vázány pracovně právními podmínkami.

Předáváme vaše údaje jiným subjektům?

Při poskytnutí zboží a služeb, které si od nás objednáváte, předáváme vaše údaje dalším subjektům (např. na prodejních dokladech či listech zakázky a objednávky se může objevit jméno, příjmení, telefon) za účelem kooperace při výrobě a kompletace předmětu objednávky.

Na základě smlouvy může naše společnost pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Smlouva zavazuje zpracovatele k ochraně údajů ve shodné míře a způsobu, jak poskytuje sama naše společnost. Údaje mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost přepravní a listovní služby, elektronické pošty a doručování.

Co děláme s daty, které získáme a nejsou potřebná?

Odvisle od dokladů ke zboží a službám, jež mohou souviset s historickými dodávkami, anebo souviset s náhodným   

Nepřejete si, abychom nadále spravovali Vaše údaje?

Pokud si nadále nepřejete, abychom spravovali vaše údaje, napište na náš email a my vaše údaje vymažeme. V případě takového postupu nebudeme schopni Vám poskytovat zboží či služby a informovat vás o výhodných podmínkách.

Soubory Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, analýze návštěvnosti, web marketingů, soubory Cookies. Vstupem na tento web, ale hlavně jeho prohlížením a používáním, souhlasíte s využíváním Cookies.

Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

Nepřejete si, abychom nadále spravovali Vaše údaje?

Pokud si nadále nepřejete, abychom spravovali vaše údaje, napište na náš email a my vaše údaje vymažeme. V případě takového postupu nebudeme schopni Vám poskytovat zboží či služby a informovat vás o výhodných podmínkách.

Děkujeme Vám, že využíváte našich služeb a zboží v rámci nabídky společnosti PMK Trading s.r.o.